AngularJs入门,基础知识整理

AngularJs入门,基础知识整理

ZKEASOFT February 27, 2017


AngularJs核心特性

 1. MVVM 双向数据绑定(Model-View-ViewModel)model变化,view也变化
 2. 模版 将html文件解析到DOM中
 3. 模块化与依赖注入
 4. 指令可以用来创建自定义的标签,也可以用来装饰元素或者操作DOM属性。

1.AngularJs的使用

1.1 安装angular

1.1.1 通过npm进行下载

$ npm install angular

1.1.2 使用bower下载

$ bower install angular

1.2 引入angularjs

<script src="node_modules/angular/angular.js"></script>

1.3 安装扩展程序ng-inspector

1.4 启动angular程序

在指定标签上添加跟作用域

ng-app(rootScope->ngapp)

ng-app 指令在网页加载完毕时会自动引导(自动初始化)应用程序

2.初识ng-model

在ng-app下的内容都归angular所管理

2.1 数据模型的挂载

将ng-model生成数据模型然后挂在当前作用域上

<input type="text" ng-model="name">

2.2 实现model和view的双向绑定

变量和视图进行绑定,取出模型上的数据

{{name}}

3.表达式

3.1 表达式的组成

两个花括号{{}}组成,可以把数据绑定到HTML

{{name}}

3.2 表达式结果

用来做表达式结果

{{1+2*3}}

3.3 三元表达式

{{name?name:'hello zfpx'}}

4.数据绑定

4.1 ng-bind

显示数据等同于{{}}

<div ng-bind="name"></div>

防止用户看到被渲染之前的样子

4.2 ng-non-bindable

取消绑定数据

<div ng-non-bindable>{{name}}</div>

4.3 ng-bind-template

绑定多个模板

<div ng-bind-template="{{name}} {{age}}"></div>

解决 ng-bind 中只能绑定一个的问题

5.初始化数据

5.1 ng-init

ng-init在当前作用域下定义初始值。

<div ng-init="name='zfpx';age=7"></div>

多组值用分号;隔开

5.2 赋值对象和数组

<div ng-init="name=[{age:7},{age:8}]"></div>

通常情况下,不使用 ng-init。使用一个控制器或模块来代替它。

6.data-指令

data-ng-init 与 ng-init 等价

<div data-ng-init="name=[{age:7},{age:8}]"></div>
<div ng-init="name=[{age:7},{age:8}]"></div>

7.ng-repeat遍历

7.1 遍历对象

初始化对象

<div ng-init="phones={age:7,sex:2,name:'zfpx'}">
</div>

遍历对象

<div ng-init="phones={age:7,sex:2,name:'zfpx'}">
+  <div ng-repeat="(key,value) in phones">
+    {{key}}{{value}}
+  </div>
</div>

7.2 遍历数组

初始化数组

<div ng-init="phones=[{name:'苹果',age:7},{name:'华为',age:7},{name:'htc',age:7}]">
</div>

遍历数组

<div ng-repeat="(key,phone) in phones">
  {{key}}{{phone.name}}
</div>

7.3 嵌套循环数组

内部获取外部索引
方法1:

<div ng-init="phones=[{name:'苹果',type:['白色','金色','玫瑰金']},{name:'华为',type:['白色','金色']},{name:'htc',type:['玫瑰金']}]">
  <div ng-repeat="(key,phone) in phones">
    <div ng-repeat="(index,type) in phone.type">
      {{key}}{{index}}{{type}}
    </div>
  </div>
</div>

方法2:

<div ng-init="phones=[{name:'苹果',type:['白色','金色','玫瑰金']},{name:'华为',type:['白色','金色']},{name:'htc',type:['玫瑰金']}]">
  <div ng-repeat="phone in phones" ng-init="key=$index">
    <div ng-repeat="type in phone.type">
      {{key}}{{$index}}{{type}}
    </div>
  </div>
</div>

遍历数组需注意track by $index

<div ng-init="phones=['苹果','苹果','苹果']">
  <div ng-repeat="phone in phones track by $index" >
    {{phone}}
  </div>
</div>

8.ng-click

显示隐藏/效果

8.1 增加样式

<style>
  .block{
    display: block;
  }
  .none{
    display: none;
  }
</style>

8.2 增加ng-click

<div ng-init="flag=false" ng-click="flag=!flag">
  {{!flag?'显示':'隐藏'}}
</div>
<div class=" {{flag?'block':'none'}}">content</div>

9.ng-hide/ng-show/ng-if

9.1 ng-hide/ng-show

简单的操作css样式

<div ng-init="flag=false" ng-click="flag=!flag">
  {{!flag?'显示':'隐藏'}}
</div>
<div ng-show="flag">content</div>

9.2 ng-if

ng-if为false时候内部节点消失,内部指令不执行

<div ng-init="flag=false" ng-click="flag=!flag">
  {{!flag?'显示':'隐藏'}}
</div>
<div ng-if="flag">content</div>

ng-if不停的修改dom性能消耗较大,使用ng-show,ng-if与ng-repeat经常连用

9.3 ng-switch

<input type="text" ng-model="sex">
<div ng-switch="sex">
  <p ng-switch-when="boy">boy</p>
  <p ng-switch-when="girl">girl</p>
  <p ng-switch-default>no person</p>
</div>

9.4增加class值

9.4.1 写法1:

<div ng-class ="{true:'red',false:'yellow'}[isActive]"></div>

9.4.2 写法2:

<div ng-class ="{'selected':isSelected}"></div>

9.4.3 行内样式

<div ng-style ="{color:'red'}"></div>

9.4.4 class使用场景

bootstrap导航切换

<ul class="nav nav-tabs">
 <li role="presentation" ng-click="click='Home'" ng-class="{active:click=='Home'}"><a href="">Home</a></li>
 <li role="presentation" ng-click="click='Profile'" ng-class="{active:click=='Profile'}"><a href="">Profile</a></li>
 <li role="presentation" ng-click="click='Messages'" ng-class="{active:click=='Messages'}"><a href="">Messages</a></li>
</ul>

10.引入页面

加载外部模板

<div ng-include="'temp.html'"></div>

11.内置过滤器

11.1 currency

货币过滤器

{{100 | currency:'£' }}

11.2 lowercase & uppercase

大小写转换过滤器

{{'abc' | uppercase }}
{{'ABC' | lowercase }}

11.3 limitTo

限制位数

{{123456 | limitTo:5}}

11.4 number

数字过滤器

{{1234.2345|number:2}}

11.5 json

对象过滤器

<pre>
{{{aa:123,bb:456} | json}}
</pre>

11.6 date

日期过滤器

{{1654325689063 | date:'yyyy-MM-dd hh:mm:ss'}}

11.7 orderBy

排序orderBy:’字段名字’:’正反序'(true/false)

<div ng-repeat="p in phones | orderBy:'age':'reverse'">
  {{p.name}}
</div>

11.8.filter

查询过滤器

11.8.1 查询全部值

<div ng-repeat="p in phones | filter:age">
  {{p.name}}
</div>

11.8.2 查询全指定字段

<div ng-repeat="p in phones | filter:{age:query}">">
  {{p.name}}
</div>

12.angular常用工具方法

12.1 uppercase&&lowercase

var abc = angular.uppercase("aaaa");
console.log(abc);
var abc = angular.lowercase("aaaa");
console.log(abc);

12.2 equals

var a = angular.equals(NaN,NaN);
console.log(a);

12.3 extend

var obj = {a:123},obj1 = {b:456};
angular.extend(obj,obj1);
console.log(obj);

12.4 fromJson&&toJson

var obj = '{"aa":123,"bb":456}';
var a =angular.fromJson(obj);
a = angular.toJson(a);
console.log(a);

12.5 copy

var obj = {a:123},obj1 = {b:456};
angular.copy(obj,obj1);
console.log(obj1);

12.6 forEach

var arr = [{name:1},{name:2},{name:3}];
var result = [];
angular.forEach(arr,function (item) {
  this.push(item.name);
},result);

12.7 bind

var obj = {name:2};
function arr(who){console.log(this.name+who);}
var newArr = angular.bind(obj,arr,1);
newArr();

阅读原文


微信公众号