map

map通过从另一个对象中提取命名属性的值来创建值数组

对于下面示例,假设site.pages是网站的内容页面数组,其中一些页面具有一个名为category的属性,用于指定其内容类别。 

输入

{% assign site_categories = site.pages | map: 'category' %}

{% for category in site_categories %}
  {{ category }}
{% endfor %}

输出

business
celebrities
lifestyle
sports
technology

微信公众号